Vad är Livskunskap? 

Vi menar att livskunskap omfattar såväl värderingar som kunskaper, känslor och förmågor. Livskunskap är ingenting man föds med utan något som man utvecklar i samspel med hemmet, skolan och i mötet med andra människor. Med utgångspunkt i hälsofrämjande teori menar vi att livskunskap gör tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det vill säga främjar en känsla av sammanhang som enligt t ex Aaron Antonovsky är grunden för hälsa.

Social och emotionell kompetens är centrala begrepp och själva grunden för livskunskapsförmågorna.  

 

En känsla av sammanhang

Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som bland annat studerat vad som utmärker överlevande från interneringen i andra världskrigets koncentrationsläger, lyfter fram faktorer som främjar hälsa – ett salutogent perspektiv. Dessa faktorer kan sammanfattas i begreppet ”Känsla av sammanhang”. Det vill säga för att främja en god hälsa hos unga (och vuxna) bör vi skapa en miljö som bidrar till att tillvaron blir begriplig, att unga upplever sig kunna hantera det som händer dem och att man upplever att man betyder något och har en uppgift, dvs att livet känns meningsfullt.

En vanlig metafor är att det räcker inte att bygga broar och stängsel för att hindra människor från att drunkna i den farliga floden utan vi måste också lära människor att kunna ”simma i livets flod”…

 

Livskunskap internationellt - Life skills

Life skills, som är den internationella motsvarigheten till livskunskap, utgör ett centralt begrepp i flera internationella organisationers policy- och verksamhetsdokument. WHO definierar life skills som abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. 

Mer om livskunskap i ett internationellt perspektiv kan du läsa här:

CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) är USA:s ledande organisation när det gäller att främja utveckling av akademisk, social och emotionell kompetens för alla elever i skolan. CASEL hjälper till att göra evidensbaserad värdegrundsutbildning till en viktig del i skolans lärande från förskolan till och med gymnasiet. De definierar socialt, emotionellt lärande enligt: Social and emotional learning (SEL) is the process through which children and adults acquire and effectively apply the knowledge, attitudes, and skills necessary to understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive relationships, and make responsible decisions. 

UNICEF (United Nations Children's Fund) ansluter sig till WHO:s definition av Life Skills i sitt document Definition of Terms (http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html ) och konstaterar: Though recognized by different names – life skills education, social and emotional learning, or skills-based health education – the central notion is the same: education that helps young people develop critical thinking and problem solving skills, that builds their sense of personal worth and agency, and teaches them to interact with others constructively and effectively, has transformative potential. Whether as individuals or nations, in both the developed and developing world, our success as human beings and as democratic societies depends on how well we are able to manage challenges and risks, maximize opportunities, and solve problems in cooperative, non-violent ways. Life skills are defined as a group of cognitive, personal and inter-personal skills that enhance such abilities. (Länk till:
http://www.unicef.org/lifeskills/index_statistics.html )

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) har på sin hemsida publicerat en handledning utarbetad av FN för att förebygga HIV/AIDS och droganvändning Life Skills Training Guide for Young People: HIV/AIDS and Substance Use Prevention (Länk till https://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_00.pdf ). I handledningens sjunde avsnitt finns också en beskrivning av vad life skills är och dess kärnkomponenter (Länk till https://www.unodc.org/pdf/youthnet/action/message/escap_peers_07.pdf )

WHO (World Health Organisation) definierar life skills som abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. In particular, life skills are a group of psychosocial competencies and interpersonal skills that help people make informed decisions, solve problems, think critically and creatively, communicate effectively, build healthy relationships, empathise with others, and cope with and manage their lives in a healthy and productive manner. Life skills may be directed toward personal actions or actions toward others, as well as toward actions to change the surrounding environment to make it conducive to health. (Länk: http://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf )

Världsbanken betonar värdet av socialt emotionellt lärande i skolan. I dokumentet Learning and Resilience: The Crucial Role of Social and Emotional Well-being in Contexts of Adversity publicerat i december 2013 betonar man vikten av att arbeta med socialt emotionellt lärande i skolan i områden som drabbats av olika kriser. Inledningsvis slår man fast att barn med sociala och emotionella färdigheter lyckas bättre i skolan, har bättre relationer med kamrater och vuxna och har bättre mental hälsa. (Länk till World Banks hemsida)