Stadgar

 

e

Forum Livskunskap - för socialt och emotionellt lärande, är en ideell förening med säte i Stockholm.

 

Forum Livskunskap har till ändamål att utifrån samhällets värdegrund fungera som en plattform för att främja socialt och emotionellt lärande, livskvalitet och hälsa.

Föreningen ska verka på olika arenor såsom skola, föreningsliv och arbetsliv genom att:

- sprida information om forskning, erfarenheter och idéer.

- inspirera till utveckling av verksamheter som ger unga och vuxna livskompetens.

- påverka beslutsfattare och aktivt delta i samhällsdialogen.

 

Föreningens arbete kommer i huvudsak vara att genomföra möten, publicera böcker och artiklar, arrangera föreläsningar, utbildningar och läger.

 

Föreningen är partipolitiskt och trosmässigt neutral.

 

 1. Medlemskap i Forum Livskunskap är öppet för alla som arbetar med eller intresserar sig för frågor som rör livskunskap, värdegrundsarbete samt socialt och emotionellt lärande i hela samhället.
 2. Årsmötet beslutar om medlemsavgift.
 3. Styrelsen ska eftersträva att främja samverkan mellan medlemmar som önskar utveckla projekt eller program i enlighet med föreningens ändamål.

 

 1. Styrelsen ansvarar för den löpande ledningen och förvaltningen av föreningen.
 2. I styrelsen ingår minst fem av årsmötet valda ledamöter, varav minst en skall vara ordförande.
 3. Styrelsen utser de övriga, särskilda funktionärer som den finner ändamålsenligt.
 4. Det åligger styrelsen att bereda ärenden som skall behandlas vid årsmötet, att verkställa av årsmötet fattade beslut samt att fortlöpande verka för föreningens goda utveckling.
 5. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller på begäran av två eller flera styrelseledamöter.
 6. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna deltar i beslut.
 7. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har sammanträdets ordförande utslagsröst.

 

 

 1. Styrelsens verksamhet granskas av minst två av årsmötet utsedda revisorer, varav en kan vara ersättare.
 2. Val vid årsmöte av styrelse och revisorer förbereds av en valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en ordförande.
 3. Om valberedning ej utsetts av årsmöte åligger det styrelsen att tillsätta en sådan bestående av personer inom eller utom styrelsen.

Föreningens firma tecknas förutom av hela styrelsen på sätt som beslutas av styrelsen.

 

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 2. Ordinarie årsmöte hålls varje år på tid och plats enligt beslut av styrelsen.
 3. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen minst sex veckor före mötets hållande.
 4. Extra årsmöte hålls om så beslutas av ordinarie årsmöte eller begärs av revisorerna eller av minst tre styrelseledamöter eller av minst 1/3 av medlemmarna.
 5. Vid ordinarie årsmöte beslutas om (i) mötets behöriga utlysande, (ii) styrelsens förvaltningsberättelse, (iii) revisorernas berättelse, (iv) frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, (v) val av styrelse, revisorer och nomineringskommitté, (vi) styrelsens förslag och inkomna motioner samt (vii) de övriga ärenden som styrelsen finner lämpligt att överlämna till årsmötet för avgörande.
 6. Vid extra årsmöte beslutas om (i) mötets behöriga utlysande samt (ii) den eller de särskilda frågor som föranlett mötets hållande.
 7. Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar, såvida inte dessa stadgar föreskriver att beslut ska fattas med kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande mötesordförande utslagsröst.

 

Förslag till stadgeändring behandlas av årsmötet enligt förslag från styrelsen eller motion från medlem. För stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

 

För upplösning av föreningen krävs beslut med 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten varav minst ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Föreningens behållna tillgångar ska vid upplösning överlämnas till association eller verksamhet som så långt möjligt överensstämmer med föreningens ändamål.