Idéprogram


Föreningens årsmöte har förutom stadgar antagit ett tolvpunkters idéprogram som ger en övergripande bild av vår värdegrund och föreningsarbetet.

 

TOLV PUNKTER FÖR ÖKAD LIVSKVALITET GENOM LIVSKUNSKAP

 1. Kunskap för livet

Vi vill främja analys, lärande och samtal om mänskliga livsvärden och samhälleliga värdegrunder för att på så sätt medverka i en utveckling för ökad

livskvalitet i Sverige.

 

 1. Begreppet Livskunskap

Den kunskap som vi tror är grundläggande för alla människors liv och samlevnad vill vi kalla

Livskunskap. I denna definition av begreppet ryms olika slags utbildnings- och utvecklings-

verksamhet för att stärka människors förmåga till god självbild, medkänsla och saamhörighet.   

 

 1. Människors kunskap

Människors samlade kunskap är stor och komplex. Föreställningar om vad som är rätt eller

fel, gott eller ont varierar mellan individer och grupper. Naturvetenskapliga

kunskapsområden som astronomi, biologi, fysik och kemi hjälper oss att förstå såväl vår

omvärld som hur människor och djur kommer till och utvecklas. Beteende- och

samhällsvetenskapliga kunskaper bidrar till vårt arbete med att undersöka oss själva och våra

möjligheter att motverka det destruktiva och främja det goda.

 

 1. Samhällets värdegrund

Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga

rättigheterna. Enligt regeringsformen ska den offentliga makten utövas med respekt för alla

människors lika värde samt den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes

personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara ett grundläggande mål för den offentliga

verksamheten. Livskunskap ger kompetens att leva upp till dessa värden.

 

 1. Livsåskådningar

Människors levnadsförhållanden förändras successivt. Ökat välstånd ger nya möjligheter att

välja utbildning, livsstil och framtid. Nutidens nyhetsförmedling för in hela världen i våra

vardagsrum. Ekonomiska, politiska och naturliga katastrofbilder oroar inför framtiden.

Företrädare för olika livsåskådningar försöker erbjuda sammanhang och trygghet i en osäker

värld.

 

 1. Ett medmänskligt perspektiv

En gemensamt, medmänskligt perspektiv kan överbrygga särskiljande perspektiv och bidra till

bättre livskvalitet för fler. Det finns ett ständigt behov av dialog och reflektion om vad den

goda värdegrunden och det medmänskliga perspektivet konkret innebär i vår vardag.

 

 1. Delaktighet och jämlikhet

Delaktighet, jämlikhet och en känsla för sammanhang utgör förutsättningar

för god livskvalitet. Ett förverkligande av dessa kräver mångas medverkan. Förståelsen av

sammanhang och samhälleliga processer kan främjas inom ramen för en fortlöpande

värdegrundsdialog.

 

 1. Social och emotionell förmåga

Utvecklingen av såväl vår självbild som vår uppfattning om samhället och värld främjas av

Livskunskap. Färdigheter som utvecklar vår sociala och emotionella förmåga likaså. Befintliga

metoder att nå sådan förmåga måste spridas och utvecklas.

 

 1. Livskunskap i förskola och skola

Enligt skollagen (§ 4) syfta utbildningen i våra skolor bland annat till att i samarbete med hemmen främja

barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande

individer och medborgare. Undervisning som leder till ökad Livskunskap bidrar till att förskolor och skolor

kan förverkliga detta syfte.

 

 1. Livskunskap i arbetsliv och näringsliv

Samhället utgörs till stor del av företag som drivs av såväl ekonomiska mål som av drivkrafter

hos entreprenörer, ledare och anställda. Förhållandena vid våra arbetsplatser skall enligt lag anpassas

till människors fysiska och psykiska förutsättningar. Ledares och medarbetares livskunskap är en självklar

tillgång i detta.

 

 1. Livskunskap i föreningslivet

Förutom förskola, skola och arbetsliv utgör föreningslivet en viktig del av samhället. I den rikt

förgrenade föreningsvärlden finns möjligheter att främja Livskunskap genom dialog, träning och utbildning.

 

 1. Livskunskap i världen

Mänskligheten står ständigt inför stora möjligheter och utmaningar, liksom inför stora risker och svårigheter.

Livskunskap behövs i alla samhällen. De livskunskapsfrämjande initiativ som tagits i olika länder liksom inom

EU och FN, ofta benämnt life skills, utgör en ram för utvecklingen av livskunskap i Sverige.