FOLKS (Forskning om livskunskap i skolan; Kan man skapa ett skolämne underifrån?)

Projektet FOLKS var ett treårigt forskningsprojekt som beviljades medel från Vetenskapsrådet och avslutades 2013. FOLKS har undersökt ämnet livskunskap som ett stort antal skolor under början av 2000-talet på eget initiativ började undervisa i, utan stöd i nationella kursplaner. Inom ramen för projektet skickades 2010 en enkät ut till samtliga 290 kommunala skolförvaltningar i Sverige. Eftersom enkäten skickades ut innan den nya skollagen gjorde det svårare att införa livskunskap som lokalt tillval är enkätresultatet inte riktigt representativt idag.

I de kommuner som uppger att de utvärderat livskunskapsundervisningen visar resultatet på mest positiva erfarenheter. Den viktigaste lärdomen från enkätutskicket var insikten om livskunskapens svårfångade karaktär. Både vad gäller innehåll, arbetssätt, motiv och strategier för styrning. Därför valde man att göra nedslag i sex kommuner. Sammanfattande resultat:

 

En sammanfattning av forskningsprojektet finns att läsa i Vetenskapsrådets resultatdialog 2013 (Livskunskap – Vad är det och hur uppstod det. Kan man skapa ett skolämne underifrån?) som kan beställas från www.vr.se. Forskningsprojketet har också resulterat i antologin Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Red. Sara Irisdotter Aldenmyr. Gleerups förlag.