Avhandlingar/studier

 

Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen. Med livet på schemat är en avhandling av Camilla Löf (Malmö högskola 2011, kan laddas ner från www.mah.se/muep http://hdl.handle.net/2043/11630).

Författarens analys av skolämnet livskunskap visar att skolan står inför ett allvarligt problem med att genomföra det sociala uppdrag som man ålagts. Lösningen är inte enkel, men framstår som allt mer uppenbar: Skolan behöver återta kontrollen över sitt sociala uppdrag.


Primary Prevention of Mental Health Problems among Children and Adolescents through Social and Emotional Training in School är en avhandling av Birgitta Kimber (Karolinska Institutet 2011 Länk till http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/dokument/Doktorsavhandling.pdf )

I avhandlingen redovisas resultatet av en femårig effektstudie av livskunskapsprogrammet SET. Programmet visade sig ge allmänt positiva resultat. Programmets effekt på inåtvända problem visade sig vara större än effekten på utåtriktade problembeteenden.

 

What Predicts a Successful Life? A Life-course Model of Well-being av Layard et al  (Länk till http://ftp.iza.org/dp7682.pdf )

Enligt denna studie tycks emotionell hälsa i barndomen ha större betydelse för att som vuxen känna tillfredsställelse med livet jämfört med skolframgång mätt i betyg. Emotionell hälsa definieras enligt WHO som förmågan att uppleva och uttrycka känslor som rädsla, glädje, sorg och vrede. Emotionell eller “affektiv” hälsa innefattar även förmågan att hantera stress, spänning, depression och ångest.