På gång

Här presenteras kommande aktiviteter. Vill du delta aktivt i planering och genomförande är du välkommen att kontakta någon i styrelsen

----------------------------------------------------

 

Upprop om införande av socialt och emotionellt lärande i alla svenska skolor

Kan vi hjälpa till att förverkliga skolans mål om livskunskap och värdegrund?

Vid årsmötet 2018 uppdrogs åt styrelsen att utarbeta verksamheten för 2018 och styrelsen tog då bland annat fasta på att Skolverket, efter flera år av utvärderingar och debatt om livskunskap i skolan, till slut nu ger direktivet att värdegrundsarbetet ska ske "överallt och alltid". I föreningen startar vi nu ett arbete med att se hur vi kan hjälpa till att koppla ihop kompetens inom förändringsarbetare i exempelvis organisations- och företagvärlden med politiker och skolvärlden.

Som ett första led i att uppmärksamma politikerna på detta har föreningen nu för avsikt att under augusti 2018 publicera ett upprop för införande av Socialt och Emotionellt Lärande (SEL) i alla svenska skolor.

 

UPPROP

 


FORUM LIVSKUNSKAP för Socialt och Emotionellt lärande
(FL-SEL) är en ideell förening med ett nätverk av personer, många av oss engagerade för och I den svenska skolan.


                       VI VILL att Socialt och Emotionellt Lärande införs I alla svenska skolor


Emotionell hälsa definieras enligt WHO som förmågan att uppleva och uttrycka känslor som rädsla, glädje, sorg och vrede. Emotionell eller ‘affektiv’ hälsa innefattar även förmågan att hantera stress, spänningar, depression och ångest.

VARFÖR behöver vi arbeta med Social och Emotionell Utveckling?

Ungas moraliska utveckling har varit skolans främsta uppgift i flera århundraden. Denna uppgift, som också innehåller vad vi idag kallar att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens, har under de senaste decennierna kommit I skymundan.

Med alltmer kunskap om hjärnans utveckling finns det nu ett tydligt neurologiskt och naturvetenskapligt stöd för nyttan av att arbeta med social och emotionell utveckling i skolan, vilket bland annat följande exempel visar.

En svensk studie (2009) av Erik Lindqvist och Roine Westman visade att bättre icke-kognitiva färdigheter bland unga minskade risken för arbetslöshet I vuxenlivet.

Carl-Gerhard Gottfries, professor em i psykiatri, och civilingenjör Sven-Olof Olsson hävdar i boken Emotik (2017) att
•    70% av kommunikationen mellan människor sker med det emotionella språket
•    mobbning måste betecknas som ett symptom på misslyckat emotionellt lärande
•    brister I emotionell förmåga hämmar det intellektuella lärandet

I boken Kunskapssynen och pedagogiken (2017) hävdar Martin Ingvar, professor i integrative medicin, att synen på lärande I den svenska skolan står I stark kontrast till vad som är känt om hur hjärnan fungerar.


DÄRFÖR vill vi som undertecknar detta upprop skapa opinion och få upp frågan om social och emotionell utveckling på den politiska agendan.

 

Vill du skriva uppropet så maila oss på info@forumlivskunskap.se.