Livskunskap i förskola och skola

I förskolans och skolans styrdokument används begreppet värdegrund istället för livskunskap.
Under senare år har debatten i Sverige och flera andra länder ensidigt fokuserat på mätbara kunskaper. Att kunskapsmässigt nå framgång i skolarbetet är en viktig skyddsfaktor mot droger, kriminalitet och psykisk ohälsa men barn och unga behöver också förmågor för att kunna navigera sina liv och samspela med andra på ett ändamålsenligt sätt. Inte minst tror vi att ett ökat utrymme för värdegrundsarbete eller livskunskap kan bidra till en fredligare värld.

 

Det finns ett starkt stöd i läroplanen för arbete med värdegrundsfrågorna men i verkligheten är det alltför ofta en ensidig fokusering på mätbara kunskaper.

Generella eller program eller lokalt utformning?

Livskunskapsundervisning i både förskola och skola kan ske med hjälp av generellt utarbetade program eller av den enskilde läraren. Oberoende av om man bedriver värdegrundsarbetet efter ett program eller i egen regi går det inte att isolera det till enstaka lektioner utan måste genomsyra hela verksamheten. Detta finns det forskningsstöd för.

   

Några exempel på livskunskapsprogram

StegVis är ett internationellt material som syftar till att motverka våld och konflikter. StegVis används i cirka 50 000 skolor runt om i världen.

SET (Social emotionell träning) är ett manualbaserat program som syftar till att främja barns och ungdomars psykiska hälsa och att främja en positiv utveckling hos våra barn och ungdomar. Programmet går ut på att stärka skyddande faktorer på individ- grupp och skolnivå. 

Lions Quests värdegrundsmaterial "Tillsammans" vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är anpassat till de senaste läroplanerna.